palaiofalironews.gr
Diatae 800x445
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

H προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου

Κοινοποίηση

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη της διενέργειας ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση για 40 έτη, με την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, τμήματος της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου.

Το ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε ένα μοναδικής ομορφιάς σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε άμεση γειτνίαση με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνδέθηκε με την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και κατόπιν καθιερώθηκε ως ένας χώρος πολιτιστικός, συνεδριακός και εκθεσιακός υψηλών προδιαγραφών.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι με τον τρόπο αυτό να αξιοποιηθεί ένα εμβληματικό ακίνητο της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας έναν ακόμα πόλο σημαντικής ανάπτυξης στο παράκτιο μέτωπο της Αθήνας με πολλαπλά οφέλη τόσο για την εθνική οικονομία, την πρωτεύουσα, αλλά και τους παράκτιους Δήμους.

Ειδικότερα το ακίνητο αποτελείται από: α. γήπεδο, εμβαδού 141.586,90 m2, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και εγκαταστάσεων (Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, Πλατεία Νερού, Γυάλινο Κτίριο κ.α.), β. τμήμα επιφανείας 6.823,43 m2 της έμπροσθεν του γηπέδου παραλίας, γ. τμήμα επιφανείας 4.180,85 m2 του έμπροσθεν της Ζώνης ΙΙΙ αιγιαλού και δ. το δικαίωμα χρήσης του θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν του ακινήτου.

H τιμή εκκίνησης αφορά το ετήσιο μίσθωμα και ορίζεται στα 2,4 εκ. ευρώ (βήμα διαγωνισμού 5%). Περαιτέρω, προβλέπεται εφάπαξ αντάλλαγμα 2 εκ. ευρώ και ελάχιστη υποχρέωση επένδυσης 22 εκ. ευρώ. Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024.

Η μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου θα αναπτυχθεί, χρησιμοποιηθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013).

Νέα προσπάθεια αξιοποίησης του ακινήτου που είναι γνωστό και ως TAE KWON DO, μαζί με όμορες εγκαταστάσεις (Γυάλινο κτήριο κ.α.) που συνθέτουν την «ΖΩΝΗ ΙΙΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», εμβαδού 141.586,90 τ.μ., επιχειρεί το δημόσιο μέσω των φορέων ακινήτων του. Ειδικότερα, η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) προχώρησε χτες την προκήρυξη της διενέργειας ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση για 40 έτη, με την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, τμήματος της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου. Ως χρήσεις του υπό εκμίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το ΠΔ ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013), προβλέπονται και επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, στον Ανάδοχο του διαγωνισμού: συνεδριακοί χώροι και συνοδευτικές και υποστηρικτικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και εκθεσιακοί χώροι, Θεματικά Πάρκα, χώροι αναψυχής, ημιυπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, υπαίθριος κινηματογράφος, εκδηλώσεις, χώροι διαδραστικών κατασκευών, εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης, αναψυκτήρια, μικρό αλιευτικό καταφύγιο κ.α.. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής είναι έως την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024.

Τι θα καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ο ανάδοχος, επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην ΕΤΑΔ: (α) εφάπαξ αντάλλαγμα ποσού 2.000.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ή όποιου άλλου φόρου το επιβαρύνει) κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης αλλά και (β) ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού με την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο της τιμής εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας αφορά στο ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου Ετήσιου Μισθώματος και ορίζεται στο ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ. Το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται τουλάχιστον σε ποσοστό ίσο με 5%.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, υφισταμένων και μελλοντικών, και προμήθειας εξοπλισμού, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και το χρονοδιάγραμμα αυτής, ύψους κατ’ ελάχιστον ίσου με 22.000.000 ευρώ, ποσό που εκτιμάται από την ΕΤΑΔ ως απολύτως πρόσφορο και αναγκαίο για την οικονομική βιωσιμότητα του μισθίου. Η υλοποίηση των ως άνω εργασιών δεν παρέχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος ούτε άλλη αξίωση κατά της ΕΤΑΔ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού, το ακίνητο

Ειδικότερα, αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η μακροχρόνια εκμίσθωση: α. του ελεύθερου παραχωρήσεων γηπέδου, εμβαδού 141.586,90 τ.μ., της Ζώνης ΙΙΙ ανάπλασης (Πολιτισμού και Συνεδρίων) του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, όπως ορίζεται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013), μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και εγκαταστάσεων, κυριότητας ΕΤΑΔ β. τμήματος επιφανείας 6.823,43 τ.μ. της έμπροσθεν του γηπέδου παραλίας, διοίκησης/διαχείρισης ΕΤΑΔ γ. τμήματος επιφανείας 4.180,85 τ.μ. του έμπροσθεν της Ζώνης ΙΙΙ αιγιαλού, διοίκησης/διαχείρισης ΕΤΑΔ και δ. του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν του ακινήτου και της ανάπτυξης των προβλεπόμενων πλωτών προβλητών, όπως αυτοί περιγράφονται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013). Βάσει των υφιστάμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τo Γήπεδο του TAE KWON DO κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε ενώ το Γυάλινο Κτίριο στην κατηγορία Δ.

Όπως αναφέρεται και στο site της ΕΤΑΔ για τη Ζώνη ΙΙΙ Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, «Το ακίνητο βρίσκεται σε ένα μοναδικής ομορφιάς σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 8 χλμ. από το κέντρο της πόλης και 4 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά και περιλαμβάνει: 1) το Κλειστό Γυμναστήριο ΤΑΕ KWON DO – κτίριο σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»- που αποτελεί καθιερωμένο πολιτιστικό, συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών, 2) το Γυάλινο κτίριο, ένα γραμμικό διώροφο κτίριο με απρόσκοπτη θέα στον Φαληρικό Όρμο. 3), την Πλατεία Νερού που αποτελεί καθιερωμένο συναυλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα. 4) την Εσπλανάδα, μια γέφυρα που συνδέει τον αστικό ιστό μέσω του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το παραλιακό μέτωπο και σηματοδοτεί την έξοδο προς τη θάλασσα. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ήταν η Deloitte Business Solutions A.E., Τεχνικός Σύμβουλος η ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και Νομικός η ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διάρκεια μίσθωσης 40+10 έτη

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη από την ημερομηνία παράδοσης της χρήσης του μισθίου στον Μισθωτή. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί για δέκα (10) επιπλέον έτη, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής θα έχει τηρήσει πλήρως τις συμβατικά αναληφθησόμενες υποχρεώσεις του και κατόπιν νέας εκτίμησης του μισθώματος από ανεξάρτητο εκτιμητή της επιλογής της εκμισθώτριας ΕΤΑΔ και σχετικής συμφωνίας των μερών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ), με έδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και η οποία θα συμβληθεί με την ΕΤΑΔ για τη σύμβαση μίσθωσης.

Σκοπός του διαγωνισμού – Οι χρήσεις

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση του μισθίου, προκειμένου να αναπτυχθεί, χρησιμοποιηθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013). Το μίσθιο παραδίδεται ως έχει και ευρίσκεται (as is, where is) και ο Ανάδοχος, θα αναλάβει την υποχρέωση να αναβαθμίσει, εκσυγχρονίσει και αναπτύξει το ακίνητο σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν ισχύ νομικό πλαίσιο. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται και η πλήρης ανάληψη των δαπανών για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του για το σκοπό που το προορίζει. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού που ο νομοθέτης τάσσει στην ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, η ΕΤΑΔ προσβλέπει στην αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη εν γένει του συγκεκριμένου ακινήτου και στη συντήρησή του, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και μέχρι την απόδοσή του πάλι σε αυτή.

Ειδικότερα, ως χρήσεις του υπό εκμίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το ΠΔ, προβλέπονται και επιτρέπονται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού: Συνεδριακοί χώροι και συνοδευτικές και υποστηρικτικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και εκθεσιακοί χώροι, Θεματικά Πάρκα, χώροι αναψυχής, ημιυπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, υπαίθριος κινηματογράφος, υπαίθριες μεγάλες εκδηλώσεις/γεγονότα/δρώμενα (mega events), χώροι διαδραστικών κατασκευών, εικαστικές κατασκευές/τοπόσημα, εμπορικά καταστήματα, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτήρια, φυλάκια, υπαίθριοι, ισόγειοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάνελ και μικρών ανεμογεννητριών, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, μικρό αλιευτικό καταφύγιο και υπαίθρια αγορά αλιέων, μόνιμος ελλιμενισμός ενός σκάφους/τοπόσημο με χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και εστίασης, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημοσίων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η ΕΤΑΔ θα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται εμπορικά το ακίνητο μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Κατάλογος με τις προκρατήσεις του ακινήτου που έχουν συμφωνηθεί (άνευ προκαταβολής) για εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2024, δύναται να αποσταλεί κατόπιν σχετικού αιτήματος στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης με τον Ανάδοχο, για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών ή/και αδειών λειτουργίας στο όνομα του Μισθωτή και κατά μέγιστο έως 31.12.2024, ο Μισθωτής δεν δύναται να αρνηθεί τη διοργάνωση προγραμματισμένης εκδήλωσης, παρά μόνο για σοβαρό λόγο.

Πόλος επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, αναψυχής

Στόχος της ΕΤΑΔ A.E. είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου πολιτισμού, αναψυχής και επιχειρηματικότητας στην περιοχή με μητροπολιτικό χαρακτήρα και η συνένωση του δημόσιου αστικού χώρου με μία νέα ζώνη πολιτισμού και ψυχαγωγίας που θα προσφέρει πλήθος δραστηριοτήτων υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής. Το σύνολο της Ζώνης ΙΙΙ βρίσκεται σε ένα από τα πλέον νευραλγικά σημεία της ανάπλασης της Παραλιακής ζώνης της Αττικής και πρόκειται να αποτελέσει χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Βάσει όσων είχαν αποτυπωθεί σε παλιότερο εγχείρημα αξιοποίησης, το Κλειστό Γυμναστήριο ΤΑΕ KWON DO, γνωστό και ως Κλειστό Φαλήρου, με κύριους εσωτερικούς χώρους 11.600 τ.μ. και δυναμικότητα 8.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 3.800 μόνιμες, είναι ακίνητο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ελλειψοειδή στέγη και τις ξύλινες επιφάνειες που το καλύπτουν περιμετρικά. Αποτελεί κτίριο σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», αλλά και καθιερωμένο πολιτιστικό χώρο που έχει φιλοξενήσει θεάματα υψηλής αισθητικής και τεχνικών απαιτήσεων.

Το υπόλοιπό ακίνητο περιλαμβάνει την Πλατεία Νερού, την Εσπλανάδα, και το Γυάλινο Κτήριο. Η Πλατεία Νερού, καθιερωμένος πλέον συναυλιακός χώρος, αποτελεί ανοιχτό χώρο δίπλα στη θάλασσα. Η έκταση, που βρίσκεται ανάμεσα στο TAE ΚWON DO και το γήπεδο του Beach Volley προσφέρει απεριόριστη θέα, που εκτείνεται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) έως τη Γλυφάδα και έχει φιλοξενήσει έως σήμερα σημαντικούς καλλιτέχνες από το διεθνές μουσικό στερέωμα. Κατά μήκος της Πλατείας Νερού υπάρχουν 4 αναψυκτήρια ελαφριάς κατασκευής.

Η Εσπλανάδα, ως γέφυρα αποτελεί το σημείο όπου ενώνεται το αστικό τοπίο με την παραλία και οριοθετεί την έξοδο προς την θάλασσα. Στους κλειστούς χώρους της Εσπλανάδας έχουν φιλοξενηθεί διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Το Γυάλινο Κτήριο είναι ένα γραμμικό, διώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2,528.50 τ.μ., με κάθετες γυάλινες επιφάνειες στις δύο επιμήκεις πλευρές. Χαρακτηριστικό του κτιρίου αποτελεί η ταράτσα με θέα όλο τον Φαληρικό Όρμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δωρεάν rapid test COVID-19 στο Παλαιό Φάληρο στις 8 Μαρτίου

Ημερίδα: «Δωρεά οργάνων – δώρο ζωής» – παρουσίαση του βιβλίου «Από Αύγουστο… σε Αύγουστο» της συγγραφέως – ιατρού Ελευθερίας Κρικέλη

Παλαιό Φάληρο: Eντοπίστηκε ο 33χρονος που ξυλοκόπησε 11χρονο